Rozlicz PIT Online

pitax.pl

Pobierz program

pitax.pl


.

Menu Główne

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 34
-> Najnowszy użytkownik: Brycki Zbigniew

Facebook LikeSiePomaga

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

Formularz PIT

pitax.pl


.

Kalendarz

Wrzesień 2020

Pon Wto Śr Czw Pi Sob Nie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Ankieta

Jak spędzasz czas w domu?

siedzisz na internecie
siedzisz na internecie
0% [0 głosów]

oglądasz filmy
oglądasz filmy
0% [0 głosów]

sprzątasz mieszkanie
sprzątasz mieszkanie
0% [0 głosów]

migasz ze znajomymi przez kamerę
migasz ze znajomymi przez kamerę
0% [0 głosów]

inne
inne
0% [0 głosów]

Ogółem głosów: 0
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 06.04.20

Archiwum ankiet

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

31-05-2019 14:00
Chcesz dołączyć do Nas zapraszamy Uśmiech

19-04-2019 19:18
Witajcie na Naszej stronie mamy nadzieję, że wciąż śledzicie Naszą pracę. Serdeczne pozdrowienia

16-07-2018 23:12
Wakacje Uśmiech życzę wszystkich naszych członków stowarzyszenia udanych,ciepłych wakacji oraz odpoczynku Uśmiech

09-01-2018 21:00
Możecie to wspierajcie 1 % OPP

06-11-2017 23:33
już tuż tuż koniec roku,spotkanie za spotkaniem i tak lata leca a za nim lata stowarzyszenia Uśmiech pozdrawiam wszystkich Uśmiech

STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA MIGAJ SERCEM

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.


1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „STOWARZYSZENIE MIGAJ SERCEM” w dalszych postanowieniach zwane Stowarzyszeniem.

2. „Osobą Głuchą” pisaną wielką literą „G” określamy osoby: niesłyszące, głuche, głuchonieme, zaimplantowane, ogłuchłe.

3. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, związanym dla osób Głuchych - ich rodzin, Polskiego Języka Migowego, Kultury Głuchych.

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach, Dz.U.Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.

5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

§ 2.


Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Legnica. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność poza RP, zgodnie z prawem miejscowym.

§ 3.


Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 4.


Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych realizujących podobne cele, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, w których Polska jest stroną.

§ 5.


Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA


§ 6.


1. Celem stowarzyszenia jest:

1) aktywne wspieranie osób Głuchych i ich rodzin;
2) poradnictwo specjalistyczne na rzecz osób Głuchych i ich rodzin;
3) wszechstronna pomoc na rzecz osób Głuchych i ich rodzin;
4) promowanie Polskiego Języka Migowego;
5) ochrona i reprezentacja Kultury Głuchych;
6) aktywizowanie społeczne i zawodowe młodzieży Głuchej;
7) wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych dzieci i młodzieży Głuchej;
8) działalność edukacyjna i wychowawcza, w tym edukacja pozaszkolna młodzieży i edukacja ustawiczna dorosłych osób Głuchych;
9) działania na rzecz poprawy warunków codziennego życia osób Głuchych i ich rodzin w słyszącym społeczeństwie;
10) organizacja samopomocy wśród osób Głuchych;
11) promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób Głuchych i ich rodzin;
12) działalność naukowa i badawcza;
13) działalność wydawnicza.

§ 7.


2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

1) poradnictwo i aktywne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i emocjonalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych Głuchych;
2) poradnictwo i aktywne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i emocjonalne dla słyszących rodziców i rodzeństwa dzieci Głuchych;
3) organizowanie spotkań integracyjnych;
4) promocja i nauczanie języka migowego poprzez lektoraty, zajęcia szkolne i pozaszkolne, warsztaty;
5) organizowanie kursów języka migowego dla rodzin, wolontariuszy i innych osób związanych z osobami Głuchymi;
6) organizowanie szkoleń i kursów zawodowych i kwalifikacyjnych;
7) świadczenie usług tłumacza języka migowego w różnych sytuacjach życiowych;
8) organizowanie wystaw, konferencji, targów oraz udział w podobnych wydarzeniach;
9) organizowanie zajęć turystyczno-rekreacyjnych i sportowych oraz kulturalno-oświatowych i artystycznych;
10) ochrona i reprezentacja Kultury Głuchych poprzez prowadzenie spotkań, warsztatów, zajęć uświadamiających;
11) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;
12) prowadzenie lub pomoc w organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznych szkół, ośrodków wychowawczych oraz placówek medycznych i rehabilitacyjnych;
13) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do osób Głuchych i ich rodzin,
14) działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia,
15) współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
16) współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
17) współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
18) prowadzenie własnej działalności charytatywnej,
19) prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na podstawie decyzji Zarządu.

§ 8.


Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów statutowych może współpracować z organami rządowymi i samorządowymi, organizacjami politycznymi, zawodowymi, młodzieżowymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi i leczniczymi, a także z organizacjami zagranicznymi oraz zagranicznymi instytucjami zajmującymi się osobami Głuchymi.

§ 9.


1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznaczony jest wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
2. Decyzję o podjęciu nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz o zakresie tej działalności podejmuje Zarząd .

§ 10.


1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.
2. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia ma charakter wyłącznie dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami działalności gospodarczej jest przeznaczana wyłącznie na rzecz działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia.
4. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być prowadzona w następującym zakresie:

a) nauka języków obcych (85.59.A);
b) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
c) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów(82.30.Z);
d) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
e) pozostała działalność wydawnicza(58. 19.Z);
f) reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z);
g) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A);
h) ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B);
i) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30. Z);
j) wychowanie przedszkolne (85.10.Z);
k) pozaszkolne formy edukacji (85.5);
1) działalność wspomagającą edukację (85.60.Z);
m) działalność klubów sportowych (93.12.Z).

ROZDZIAŁ III


CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 11.


1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 12.


1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Zwyczajnych;
b) Wspierających;
c) Honorowych.

§ 13.


1. Członkiem zwyczajnym i honorowym może być osoba fizyczna (obywatel polski lub cudzoziemiec):
- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,
- posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie posiadająca zdolności prawnej, wówczas reprezentacja i odpowiedzialność jest po stronie opiekunów prawnych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji i przedstawieniu pozytywnej opinii dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi przyjmowani są do Stowarzyszenia w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 14.


1. Członkowie zwyczajni posiadający zdolność do czynności prawnych mają prawo:
1) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków, czynnie i biernie wybierać władze Stowarzyszenia;
2) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia;
3) korzystać z pomocy i świadczeń stowarzyszenia;
4) uczestniczyć w organizowanych zebraniach, wykładach oraz imprezach;
5) członkowie w liczbie minimum 5 mają prawo zaskarżenia do Walnego Zgromadzenia Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni uzyskują czynne i bierne prawa wyborcze po upływie 6 miesięcy od dnia przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie zwyczajni posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub ich nie posiadający mają prawo:
1) korzystać z pomocy i świadczeń stowarzyszenia;
2) uczestniczyć w organizowanych zebraniach, wykładach oraz imprezach;
3) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia poprzez swoich opiekunów prawnych;
4. Członkowie zwyczajni posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub ich nie posiadający nie mają prawa uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków, czynnie i biernie wybierać władze Stowarzyszenia.


§ 15.


Do obowiązków członka należy:
a) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
b) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) regularne opłacanie składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 16.


1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 17.


Członkostwo ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
2) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres przekraczający 18 miesięcy – członek otrzymywał będzie upomnienia w formie pisemnej co 6 miesięcy o należnej wpłacie;
3) wykluczenia z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych;
4) wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;
5) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
6) pozbawienie członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, które członkostwo nadała.

§ 18.


1. Od uchwały Zarządu dotyczącej skreślenia lub wykluczenia można się odwołać do Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od otrzymania uchwały. Stosuje się paragraf 14 ust. 1 pkt 5.
2. Członek ma prawo do okazania dokumentów stwierdzających trudną sytuację materialną – Zarząd decyduje wówczas o zwolnieniu lub nie z opłat składkowych.


ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 19.


Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.

§ 20.


1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym podczas Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących ustaw oraz jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 21.


W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 22.


1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
- z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
- z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane minimum raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Jeżeli po przeliczeniu członków okaże się, iż na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia uczestniczy mniejsza niż połowa ogólnej liczby członków – uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

§ 23.


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1) uchwalania zmian statutu;
2) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5) uchwalenie budżetu;
6) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
7) uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia na podstawie projektów Zarządu;
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
Obrady Walnego Zebrania są tłumaczone na język migowy, tak aby umożliwić pełne uczestnictwo osobom Głuchym.

§ 24
.

Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.


ROZDZIAŁ VI

ZARZĄD STOWARZYSZENIA


§ 25.


1. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia tworzą Założyciele Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 3 - 4 członków, wybranych imiennie przez Walne Zgromadzenie na 4 – letnią kadencję. Zarząd składa się z: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika. Jeśli Zarząd składa się z trzech osób, łączone są funkcje Sekretarza i Wiceprezesa.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 26.


Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
3) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia;
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
7) tworzenie projektów głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
8) opracowanie programu działalności Stowarzyszenia;
9) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
10) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych;
11) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
12) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
13) uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
14) powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określenie ich zadań;
15) ustalanie warunków płacy i pracy pracowników biura;
16) funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy pełni Prezes Zarządu;
17) przygotowywanie merytorycznych sprawozdań rocznych z działalności Stowarzyszenia, o których mowa w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz innych sprawozdań, do których Stowarzyszenie jest obowiązane na podstawie innych przepisów,
18) podejmowanie decyzji w sprawie rozpoczęcia i zakończenia działalności pożytku publicznego i ustalanie zakresu działalności pożytku publicznego,
19) podejmowanie decyzji w sprawie rozpoczęcia i zakończenia działalności gospodarczej.

§ 27.


Jeżeli któryś z członków Zarządu Stowarzyszenia musi opuścić miejsce działania Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 2 miesiące, wówczas wyznacza na swoje miejsce zastępcę.

§ 28.


1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes (lub z jego upoważnienia wiceprezes) w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku (raz na kwartał).
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności pięciu członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

§ 29.


Do zaciągania zobowiązań majątkowych i oświadczeń woli upoważnieni są łącznie dwaj Członkowie Zarządu w tym prezes lub wiceprezes i inny członek Zarządu.

§ 30.


W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/5 liczby członków pochodzących z wyboru.


ROZDZIAŁ VII

KOMISJA REWIZYJNA


§ 31.


1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, w szczególności ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

§ 32.


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie przynajmniej 1 raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia;
2) przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień;
3) składanie sprawozdania z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia;
4) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków;
5) udzielanie absolutorium dla Zarządu;
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.


ROZDZIAŁ VIII

MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA

§ 33.


1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą:
a) ze składek członkowskich;
b) darowizn, spadków, zapisów;
c) dotacji, dotacji budżetu państwa, dotacji z władz samorządowych;
d) ofiarności publicznej;
e) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
f) dochodu z lokat bankowych i skarbowych, świadectw udziałowych w funduszach, powierniczych oraz posiadanych udziałów w akcji w/i akcji w spółkach;
g) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
h) dochodów z działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach,
i) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego z zastrzeżeniem zasad określonych w Statucie i ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
6. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
7. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 34.


Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 35.


1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu większością 2/3 głosy przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Zastrzega się przekazanie majątku na rzecz organizacji charytatywnej non-profit, której cele zbliżone są do celów stowarzyszenia.
§ 36
.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Wygenerowano w sekund: 0.13
3,174,590 unikalne wizyty